Yönerge

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1: Bu usul ve esaslar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

MADDE 2: Bu usul ve esaslar, 2457 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile söz konusu maddeye göre çıkarılan “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanmaktadır.

Tanımlar

MADDE 3: Bu usul ve esaslarda,  geçen;

a)  Kanun: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

b)  Yönetmelik: Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği c) Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni

ç) SUYAM: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini

d)   Yönetim Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunu

e)   Döner Sermaye Geliri:  İlgili mevzuat uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,

f)    Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren

g)   Gider: İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları,

ğ) Kanuni kesintiler: Kanunun, 58 inci maddesi ile 17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanun'un geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,

h) Kurs: SUYAM bünyesinde açılan kursu,

        ı) Katkı: Gelir getirici faaliyetin gerçekleşmesi için fiilen derse girme ve staj faaliyetlerinin yürütülmesi, 

i) Kurs yöneticisi: Kursun işlemesi için her türlü organizasyonu gerçekleştiren kişi, kursun açılması için bir kurs yöneticisinin olması yasal zorunluluksa rektörlük tarafından atanan kişi.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Gelir ve Giderler

MADDE 4: SUYAM, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, sportif, sanatsal eğitim, kurs ve konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. SUYAM, üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuvar, kütüphane ve diğer eğitim imkanlarını katılımcılarının kullanımına sunulmasını sağlar. SUYAM bünyesinde planlanan eğitimler amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu programlar; mesleki eğitim programları, bilgisayar-bilişim programları, dil eğitim programları,  sağlık eğitim programları, engellileri topluma kazandırma, yaşam kalitesini yükseltme programları, meslek edindirme programları, kültür ve sanat programları, spor eğitim programlarını içermektedir.

Gelirler

MADDE 5: SUYAM’ın gelirleri Madde 4’teki faaliyet gelirlerinden ve bağış, çeşitli yardımlar ve diğer gelirlerden oluşur.

Giderler

MADDE 6: Faaliyetler ve kurslarla ilgili giderler, faaliyetler ve kurslarla ilgili hizmet alımları ve sarf malzeme alımı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel İlkeler, Yasal Kesintiler ve Dağıtım Esasları

Genel İlkeler

MADDE 7: (1) Döner sermaye gelirinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanlarına hiçbir şekilde ek ödeme yapılmaz.

(2)             Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.

(3)             Ek ödemelerde Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenen ek ödeme oranları uygulanır.

(4)             SUYAM bünyesinde açılacak kurslar SUYAM yönetim kurulu ve Döner Sermaye Yürütme kurulunun onayından geçtiği tarihten itibaren başlar.

(5)             Döner Sermaye Yürütme kurulunun onayından önce ilgili kurslara talep olup olmayacağını belirleyebilmek için duyurular yapılabilir ve kursiyerlerden ücret alınmadan ön kayıtları yapılabilir.

(6)             Kurs yöneticileri dönemlik olarak açılan kurslarda dönem bitiminde, süreklilik arz eden kurslarda her ayın sonunda kurs gerçekleştirme planını SUYAM’a rapor şeklinde sunar.

Kesintiler

MADDE 8: (1) Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının 1 inci bendi hükmü uyarınca döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın asgari %30’u tesis giderleri için kullanılır. Kesilen bu gelirler kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar için kullanılır.

(2) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’i, Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrası 2 inci bendi gereği kurumun bilimsel araştırma projeleri için; %1’i Maliye Bakanlığınca belirlenen hazine payı olarak; %2,25’i döner sermaye işletme müdürlüğü payı olarak ayrılır.

Dağıtım Esasları

MADDE 9: (1) Kurslarda görevli öğretim elemanlarının katkılarıyla birim imkânlarını kullanarak elde edilen döner sermaye gelirlerinden yasal kesintiler ile varsa yapılan hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan miktar ilgili kurslarda harcanan saate göre hizmet karşılığı olarak puana dönüştürülerek öğretim elemanlarına ödeme yapılır.

(2)             Yasal kesintilerden sonra öğretim elemanlarına dağıtılacak miktar hizmet karşılığı toplanan puana bölünerek bir puan karşılığı belirlenir. Öğretim elemanının almış olduğu toplam puan bir puan karşılığı ile çarpılarak ödenecek miktar belirlenir.

(3)             Öğretim elemanlarına yapılan ödemede gelir getirici faaliyetler için fiili olarak derse giren ve staj faaliyetini yürüten eğiticilere Tablo 1’de belirtilen şekliyle kurs için harcadıkları saat 4 puanla çarpılır.

Tablo-1

GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER

Fiilen yürütülen her türlü ders ve staj faaliyeti

(4)             Gerekli olduğu durumlarda açılan her bir kurs için gelir getirici faaliyet ve puan tablosu oluşturulabilir. Bu tablolar üniversitenin yönetim kurulu onayından geçer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dağıtılamayacak Giderler

MADDE 10: (1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

(2) Bu usul ve esaslarda,  hüküm bulunmayan durumlarda ilgili yönetmelikler ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 11: Bu usul ve esaslar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12: Bu usul ve esasları,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 254 10 00-(8219 - 8223) Fax: +90 (374) 253 46 59
  • EPosta: suyamibu.edu.tr
Top