Yönetmelik

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(SÜYAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne  bağlı olarak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanununun  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

 1. a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
 2. b) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
 3. c) Merkez (SUYAM): Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Müdür:  Merkezin Müdürünü,

 1. e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkez, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara  ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, sportif, sanatsal eğitim, kurs ve konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Merkez, üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuar, kütüphane ve diğer eğitim imkanlarını  katılımcılarının kullanımına sunulmasını sağlar. Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan eğitimler amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu programlar; mesleki eğitim programları, bilgisayar-bilişim programları, dil eğitim programları,  sağlık eğitim programları, engellileri topluma kazandırma, yaşam kalitesini yükseltme programları, meslek edindirme programları, kültür ve sanat programları, spor eğitim programlarını içermektedir. Ayrıca, Merkez güncelleme programları adı altında çeşitli kuruluşlardan gelen talebe uygun konularda sadece kuruluşun kendi elemanları için de özgün programlar düzenleyebilir.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Merkez Müdürü,
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

             (2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Merkez Müdürü, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 8 – (1)  Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
 3. c)  Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

             ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezi, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

 1. d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
 2. e) Merkez Yönetim Kurullarına başkanlık yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

             (2) Yönetim kurulu; başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir kez olağan yada gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarını hazırlamak ve planlamak, öğrenci alım koşullarını belirlemek, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak üniversitede görevli personelden programlara katkıda bulunacak memurları belirlemek,
 2. b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,
 3. c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını düzenlemek,

             ç) Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım belgesi, başarı belgesi  ve benzeri belgelerin verilme koşullarını  Senatoya önermek.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından  karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör  bu yetkisini Rektör Yardımcısına devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 254 10 00-(8219 - 8223) Fax: +90 (374) 253 46 59
 • EPosta: suyamibu.edu.tr
Top